შპსფოთივნეშტრანსი“  როგორც ექსპედიტორთა საერთაშორისო
ასოციაციის (FIATA)  და საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციის (სეა)
წევრიდამკვეთების მიმართ საკუთარ ვალდებულებებს და რისკებს 
ფარავს იმ საერთაშორისო წესებით და პირობებით რომლებიც
განსაზღვრულია FIATA- კონოსამენტებით ასევე, შესაბამისი წესებით
რომლებიც მოქმედებენ შესაბამისი ტიპის ტრანსპორტზესაავტომობილო
ზედდებული (CMR)   სააავტომობილო გადაზიდვებისას , სარკინიგზო 
ზედდებული (Railway Bill ) სარკინიგზო გადაზიდვებისას. ჩვენი, როგორც
ექსპედიტორის პასუხისმგებლობა, დაზღვეულია.

      ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი  სხვადასხვა ფაქტორებთან
ერთად დამოკიდებულია  შესაბამისი  სატრანსპორტო-საექსპედიტორო
დოკუმენტების სწორ და დროულ  დამუშავება- შესრულებაზე.


   საკონტაქტო პირი:   ოლღა მინაევა 
   ტელ: + 995 493 270092/93ელ-ფოსტა: pvt_imp@gol.ge
   სკაიპი: pvt-olga ;    მობილური:      + 995 577 438188